Skip to Content

Bỏ phiếu tại Quận L.A.

RR/CC cố gắng cung cấp cho cư dân Quận L.A. những thông tin hữu ích về cuộc bầu cử và quyền đi bầu để giúp cử tri tăng thêm tự tin và sẵn sàng. Dưới đây là những tài liệu cho Quận L.A.

Nếu một cử tri tuyên bố dưới hình thức tuyên thệ rằng họ không thể đánh dấu trên lá phiếu, cử tri ấy có thể nhận được sự trợ giúp việc đánh dấu lá phiếu bởi hai (2) người của họ lựa chọn. (E.C. § 14282)

Các Quyền Của Cử Tri

Materials — Voter Bill of Rights

PDF

Hình Ảnh

Ghi Danh Bầu Cử

Materials — Voter Registration

PDF

Hình Ảnh

Sẵn Sàng Bầu Cử?

Materials — Are You Ready to Vote?

PDF

Hình Ảnh

Bầu Tạm Thời

Materials — Provisional Voting

PDF

Hình Ảnh

Tù Nhân Bỏ Phiếu

Materials — Inmate Voting

PDF

Hình Ảnh

2 Ứng Cử Viên Đứng Đầu Trong Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ

Materials — Top 2 Primaries

PDF

Hình Ảnh

Nghỉ Làm để Bầu Cử

Materials — Time Off to Vote

PDF

Hình Ảnh

Icon - Close