Skip to Content

Thông Tin về các Kỳ Bầu Cử Hiện Thời & Sắp Tới

Bấm vào từng phần nối kết để tìm hiểu thêm về những kỳ bầu cử sắp tới. Những chi tiết có sẵn của cử tri và ứng cử viên khác nhau theo từng kỳ bầu cử.

Note: Lưu Ý: RR/CC không tổ chức tất cả các kỳ bầu cử ở Quận Los Angeles — mà chỉ tổ chức những kỳ bầu cử liệt kê trong trang này.

Ngày 3 Tháng Tư, 2018 Bầu Cử Đặc Biệt
Ngày 10 Tháng Tư, 2018 Bầu Cử Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Khu Học Chánh Thống Nhất Long Beach (USD) và Khu Đại Học Cộng Đồng Long Beach

CHÚ Ý: Thành phố Long Beach chính thức chịu trách nhiệm bầu cử cho việc điều hành và quản lý các kỳ bầu cử của Khu Học Chánh Thống Nhất (USD) và Khu Đại Học Cộng Đồng (CCD). Phòng Văn Khố/ Chánh Lục Sự Quận (RR/CC) hỗ trợ bằng cách thay mặt thành phố thực hiện việc nộp hồ sơ của ứng cử viên.

Ngày 5 Tháng Sáu, 2018 Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang
Ngày 6 Tháng Mười Một, 2018 Tổng Tuyển Cử
Icon - Close