Skip to Content

Kết quả đêm bầu cử là kết quả kiểm phiếu chính thức bán kết và không nên coi như là kết quả chính thức cuối cùng. Cập nhật kết quả bầu cử là theo giờ đóng dấu. Kiểm lại thời gian đóng dấu cẩn thận mỗi khi quý vị xem kết quả bầu cử. Nếu kết quả chưa được cập nhật, thì có thể cần phải "tải lại" hoặc "làm lại từ đầu" trang đó. 


Dưới sự xử dụng bận rộn sẽ làm cho hiệu suất của máy chủ trên mạng chậm xuống. Hiệu suất của máy chủ trên mạng không phải là sự phản ảnh về tình trạng của máy điện toán kiểm đếm. CHÚ Ý: Một số trình duyệt (browsers) có thể yêu cầu thiết lập đặc biệt để có được những cập nhật mới nhất. Quý vị phải đọc Thông Tin Quan Trọng Về Browser của quí vị.

Tổng Tuyển Cử Địa Phương Của Thành Phố Long Beach (Quyết Định Chung Cuộc) Bầu Cử (06/07/16 Bầu Cử)

Để xem kết quả Tổng Tuyển Cử Địa Phương Của Thành Phố Long Beach (Quyết Định Chung Cuộc) Bầu Cử, xem dưới đây:

Icon - Close