Skip to Content

ข้อมูลการเลือกตั้งปัจจุบันและที่จะมาถึง

คลิกที่แต่ละลิงค์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ข้อมูลผู้ออกเสียงลงคะแนนและผู้สมัครที่มีอยู่จะแตกต่างกันไปตามการเลือกตั้ง

หมายเหตุ : นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) ไม่จัดการเลือกตั้งทั้งหมดในมณฑล Los Angeles — เฉพาะการเลือกตั้งที่แสดงไว้ในหน้านี้เท่านั้น

วันที่ 3 เมษายน 2018 การเลือกตั้งพิเศษ
วันที่ 10 เมษายน 2018 การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลเขตโรงเรียนร่วม และเขตวิทยาลัยชุมชน Long Beach

หมายเหตุ: เมือง Long Beach เป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งซึ่งรับผิดชอบการดำเนินการและการบริหารจัดการการเลือกตั้งในระบบเขตโรงเรียนร่วม (USD) และ เขตวิทยาลัยชุมชน (CCD). นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR / CC) ช่วยโดยการดำเนินการยื่นเรื่องคำขอในนามของเมือง

วันที่ 5 มิถุนายน 2018 การเลือกตั้งผู้สมัครรวบแรกโดยตรงทั่วมลรัฐ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2018 การเลือกตั้งทั่วไป
Icon - Close