Skip to Content

Programang mga Bagong Amerikanong Manggagawa sa Botohan

Ang mga Manggagawa sa Botohan ay importanteng bahagi ng proseso ng Demokrasya. Ang mga Programa ng mga Bagong Amerikano ay nagbibigay ng oportunidad sa mga Legal na Permanenteng Residente (may hawak ng luntiang kard) na maging bahagi ng proseso ng demokrasya sa pagtulong sa mga botante sa lugar ng botohan sa Araw ng Halalan.

Sumapi sa mga libo-libong mga Bagong Amerikano na gumaganap sa kanilang pangsibikong tungkulin sa Araw ng Halalan

Mag-aplay para maging isang Manggagawa sa Botohan Ngayon !

Maaari ka ring mag-aplay na maging isang manggagawa sa botohan sa koreo o personal sa pamamagitan ng papel na aplikasyon.

Pagiging Karapat-dapat ng Manggagawa sa Botohan

  • Legal na Permanenteng Residente (May Hawak ng Luntiang Kard)
  • 18 taong gulang
  • Nakatira sa California

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Polyeto ng Bagong Amerika LPR Manggagawa sa Botohan.


Icon - Close