Skip to Content

​Impormasyon sa Kasalukuyan at Paparating na mga Halalan

I-klik ang bawat nag-uugnay upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga darating na halalan. Ang makukuhang impormasyon para sa botante at tungkol sa kandidato ay magkakaiba batay sa halalan.

Tala: Ang RR/CC ay hindi nagsasagawa ng lahat ng mga halalan sa County ng Los Angeles — kung ano lamang ang mga nakalista sa pahinang ito.

Ika-3 ng Abril, 2018 Espesyal na mga Halalan
Ika-10 ng Abril, 2018 Mga Halalan ng Miyembro ng Namamahalang Lupon ng Pinag-isang Distrito ng Paaralan ng Long Beach at Distrito ng Kolehiyo ng Komunidad

TANDAAN: Ang Lungsod ng Long Beach ang opisyal na namamahala at nangangasiwa ng mga halalan ng USD at CCD. Ang RR/CC ay tumutulong sa pamamagitan ng paghaharap ng kandidato sa ngalan ng Lungsod.

Ika-6 ng Nobyembre, 2018 Pangkalahatang Halalan

Mga Nakatakdang Halalan sa County ng Los Angeles:

Mga Nakaraang Halalan

Icon - Close